تراکت تحریر

تراکت تحریر
20 * 29
A4 زمان چاپ 7 روز کاری
1000عددی یکرو 620 تومان
1000عددی دورو 890 تومان
2000عددی یکرو 920 تومان
2000عددی دورو 1220 تومان
5000عددی یکرو پیام دهید
5000عددی دورو پیام دهید
تراکت تحریر
14.5 * 20
A5 زمان چاپ 7 روز کاری
1000عددی یکرو 370 تومان
1000عددی دورو 490 تومان
2000عددی یکرو 530 تومان
2000عددی دورو 670 تومان
5000عددی یکرو پیام دهید
5000عددی دورو پیام دهید
تراکت تحریر
10 .* 14.5
A6 زمان چاپ 7 روز کاری
1000عددی یکرو
1000عددی دورو
2000عددی یکرو
2000عددی دورو
5000عددی یکرو
5000عددی دورو

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه
20 * 29
A4 زمان چاپ 7 روز کاری​
1000عددی یکرو 850 تومان
1000عددی دورو 990 تومان
2000عددی یکرو پیام دهید
2000عددی دورو پیام دهید
5000عددی یکرو پیام دهید
5000عددی دورو پیام دهید
تراکت گلاسه
14.5 * 20
A5 زمان چاپ 7 روز کاری​
1000عددی یکرو 430 تومان
1000عددی دورو 560 تومان
2000عددی یکرو پیام دهید
2000عددی دورو پیام دهید
5000عددی یکرو پیام دهید
5000عددی دورو پیام دهید
تراکت گلاسه
20 * 29
A6 زمان چاپ 7 روز کاری​
1000عددی یکرو
1000عددی دورو
2000عددی یکرو
2000عددی دورو
5000عددی یکرو
5000عددی دورو