تیراژ 1000
490T هزینه طراحی + چاپ
زمان چاپ 7روز کاری
سایز A5
قیمت برای تیراژ 1000 عددی می باشد
چاپ سر نسخه ها بصورت بسته می باشد
تیراژ 2000
660T هزینه طراحی + چاپ
زمان چاپ 7روز کاری
سایز A5
قیمت برای تیراژ 2000 عددی می باشد
چاپ سر نسخه ها بصورت بسته می باشد
تیراژ 5000
1190T هزینه طراحی + چاپ
زمان چاپ 7روز کاری
سایز A5
قیمت برای تیراژ 5000 عددی می باشد
چاپ سر نسخه ها بصورت بسته می باشد