سلفون دورگرد
مات و براق
تومان 330 هزینه چاپ + طراحی
زمان چاپ 5 روز کاری
سایز چاپی 6×9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.5×8.5 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
لمینت براق
براق
تومان 520 هزینه چاپ + طراحی
زمان چاپ 5 روز کاری
سایز چاپی 6×9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.5×8.5 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
لمینت برجسته
مات و براق
تومان 540 هزینه چاپ + طراحی
زمان چاپ 5 روز کاری
سایز چاپی 6×9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.5×8.5 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
برجسته مخملی
تومان 730 هزینه چاپ + طراحی
زمان چاپ 11 روز کاری.
سایز چاپی 6×9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.5×8.5 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
برجسته مخملی طلاکوب
تومان 990 هزینه چاپ + طراحی​
زمان چاپ 13 روز کاری.
سایز چاپی 6×9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.5×8.5 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
لمینت براق طرح موج
تومان 520 هزینه چاپ + طراحی​​
زمان چاپ 11 روز کاری.
سایز چاپی 6×9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.5×8.5 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
برجسته مربعی
تومان 440 هزینه چاپ + طراحی​​​
زمان چاپ 5 روز کاری.
سایز چاپی 5.6×5.9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.1×5.4 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
برجسته مربعی طلاکوب
----------------------
زمان چاپ 5 روز کاری.
سایز چاپی 5.6×5.9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.1×5.4 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
طرح چرم دورگرد
----------------------​
زمان چاپ 15 روز کاری.
سایز چاپی 6×9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.5×8.5 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
سلفون پروانه ای
----------------------​
زمان چاپ 15 روز کاری.
سایز چاپی 6×9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.5×8.5 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
پی وی سی
----------------------​
زمان چاپ 7 روز کاری.
سایز چاپی 6×9 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 5.5×8.5 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
لیبل سلفون مات و براق
----------------------​
زمان چاپ 5 روز کاری.
سایز چاپی 4.8×8.5 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 4.5×8.1 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.
سلفون مات و براق ویزینی
----------------------​
زمان چاپ 5 روز کاری.
سایز چاپی 4.8×8.5 سانتی متر می باشد.
سایز چاپی بعد از برش 4.5×8.1 خواهد شد.
قیمت برای تیراژ ۱۰۰۰ عدد می باشد.